تبلیغات
GOD OF WAR - نجات یافتن زئوس از بلعیده شدن !!
افسانه ی کریتوساما هنگام تولد زئوس ، رئا همسر کرونوس ، از اورانوس و گایا که پدر و مادر هر دویشان بودند کمک خواست تا نگذارند کورونوس ، زئوس را نیز بخورد. بنا بر این رئا به پیشنهاد گایا سنگ بزرگی را به کورونوس داد و وی نیز که فکر می‌کرد این سنگ بزرگ زئوس است آن را بجای زئوس خورد. رئا ، زئوس را به جزیره کرت(در نزدیکی یونان) برد و بزرگ کرد. هنگامی که زئوس بزرگ شد با حیله و نیرنگ داروی تهوع آوری را به کورونوس خوراند که باعث شد وی فرزندانی را که خورده بود بالا بیاورد.

بعد از آن جنگی ۱۰ ساله میان تایتانها و فرزندان کورونوس شکل گرفت. البته همه ی تایتان ها در آن نبرد شرکت نکردند و همین شاید عامل ضعف کرونوس شد. مثلا اوکنائوس و همسرش تتوس بی طرف ماندند. زئوس موفق شد سایکلاپ ها ( غول های یک چشم ) و غول های صد دست را از تارتاروس ( دنیای زیرین ) آزاد کند و آن ها هم که به دست کرونوس زندانی شده بودند با او به نبرد پرداختند.

چکشی که در دست کرونوس بود و با آن مخالفان خود را سرکوب می‌کرد اکنون به عنوان مثالی برای سرکوبی مخالفان در کشورهای دیکتاتوری به کار می‌رود.