تبلیغات
GOD OF WAR - ماجرای افسانه های یونان
افسانه ی کریتوس
      نبرد تایتان ها

 

افسانه ها میگویندکه در ابتدا خائوس به وجود آمد سپس او گایا را متولد کرد . گایا نیز اورانوس رابه وجود آورد و با او ازدواج کرد و صا حب فرزندانی چون تایتان ها سایکلوب ها و هکاتوکایرها شد .

تایتان های نسل اول :

۱- کرونوس

۲- رئا

۳- اکئانوس

۴-تتیس

۵- منه موسین

۶- تمیس

۷- پایتوس

۸- کرویس

۹- فوبه

۱۰- تئا

۱۱- دیونه

 

 تایتان های نسل دوم

۱- متیس

۲- هیلیوس

۳-  ائوس

۴- پرومتئس

۵- اپی متئوس

۶- اطلس

گایا پیشگویی کرد که اورانوس به وسیله  پسرش نابود خواهد شد . به همین علت  اورانوس تمام فرزندان  خود را در تارتاروس زندانی کرد.گایا مادرشان دلش برای آن ها سوخت و پیشنهاد نابودی اورانوس را به آن ها داد. در این بین تنها کرونوس که یک تایتان بود شجاعت این کار را داشت . او با داسی که گایا به وجود آورد  اورانوس را کشت و پس از کشته شدن اورانوس آفرودایته به وجود آمد.  کرونوس پس از اینکه به جای پدرش نشست  اشتباه پدرش را مرتکب شد و  به غیر از تایتان ها   سیکلوب ها و هکاتو کایرها را آزاد ننمود. کرونوس با خواهرش رئا ازدواج کرد. و صاحب  پسرانی  چون زئوس هیدیز پسایدون هرا  دمیتر  آرتیمس  شد . پیش بینی شده بود که  کرونوس نیز به وسیله  فرزندانش نابود خواهد شد.  به همین دلیل کرونوس کع خیلی ترسیده بود  تصمیم به خوردن پچه هایش کرد .   زمانی که خورده شدن آخرین بچه  یعنی زئوس فرا رسید رئا نمی توانست  از دست دادنش را تحمل کند به همین خاطر ترفندی زد. به جای زئوس  سنگی را به کرونوس داد تا به جای زئوس بخورد. زئوس به جزیره دور برده شد .دور از چشمان قدرتمند پدرش کرونوس. گایا زئوس را بزرگ کرد  و به درخواستش مبنی بر آزاد کردن خواهران و برادرانش  احترام گذاشت. اما همین دلسوزی های احمقانه گایا بود که  تایتان ها را تا ابد به  خطر انداخت. زئوس  همراه با خواهر و برادرنش و برخی از تایتان ها که  به زئوس اطاعت میکردند مانند هیلیوس  و پرومتئوس  به جنگ تایتان ها رفت . این جنگ 10 سال طول کشید . سرانجام   تایتان ها داشتند جنگ را می بردند که زئوس صلاح قدرتمندی برای پایان دادن به  جنگ پیدا کرد. شمشیر الیمپوس . این شمشیر ساخته شده از بهشت و زمین بود. زئوس با کمک این شمشیر تایتان ها را به تارتاروس محکوم کرد . زئوس سایکلوب ها و هکاتوکایر ها را آزاد نمود و آن ها هم برای تشکر ساعقه را به زئوس ادا کردند.سرانجام  زئوس به جای پدرش کرونوس نشست ولی او اشتباه پدرش را مرتکب نشد و زمین را میان خواهران و برادرانش تقسیم کرد.

 

۱- زئوس:  فرمان روای خدایان

۲- پسایدون : خدای دریا ها

۳- هیدیز : خدای جهنم

۴- هیلیوس : خدای خورشید

۵ - هرمس : پیام آور خدایان

۶- پرومتئوس : خدای آتش

۷- آتنا  : خدای عقل و شعور

۸- اریس : خدای جنگ

 ۹- آفرودایته: خدای زیبایی

و برخی دیگر از خدایان  کوچک

 

 بر اساس قوانین زئوس خدایان از جنگ کردن با یکدیگر منع شدند.سر انجام  خدایان سراغ پاتروس  وردس سوم  رفتند و  او  پرسیند که راه کشتن یک خدا چیست  او جعبه ای را پیشنهاد کرد که  خدایان برخی قدرت هایسان را  به آن منتقل کنند . برعهده گرفت . هافائیستوس  به کمک دخترش  پندورا جعبه ای را درست کردند . ولی زئوس  به خاطر اینکه از هفائیستوس  چهره زشتی داشت و او را سد راه خود می دید کشت  و پندورا را زندانی نمود. زئوس جعبه را به الیمپوس برد و هر یک از خدایان برخی قدرت هایشان را درون آن منتقل کردند. سرانجام  کرونوس محکوم به  دوش گرفتن معبد پندورا  همراه با جعبه پندورا و اطلس را محکوم  به دوش گرفتن زمین شدند. خدایان  ۳   به نام های لاهکه سیس و پلوتو و آتروپوس را  مامور  چیدن سرنوشت های انسان در جزیره خلقت نمود که آن ها به خواهران تقدیر مشهورند. زئوس با  زنان زیادی ازدواج کرده بود که حاصل ازدواج با هرا تولد اریس آتنا و هفائیستوس  و حاصل ازدواج با دانائه  تولد پرسیوس  و حاصل ازدواج او با شاند  حاصل تولد کریتوس بود.پسایدون نیز  با آمفردیته ازدواج کرد و حاصل آن تولد تسیوس بود ولی او به مدوسا علاقه مند بود. مدوسا که به خاطر کار های زشتش از طرف آتنا نفی شد و به شکل مار که با نگاهش به هر کسی که موجب سنگ  شدن کسانی که به او نگاه میکردند شد. مدوسا خواهری به نام یورایل داشت. هیدیز هم با پرسفونه ازدواج کرد.

توسط  علی .


      نبرد تایتان ها

 

افسانه ها میگویندکه در ابتدا خائوس به وجود آمد سپس او گایا را متولد کرد . گایا نیز اورانوس رابه وجود آورد و با او ازدواج کرد و صا حب فرزندانی چون تایتان ها سایکلوب ها و هکاتوکایرها شد .

تایتان های نسل اول :

۱- کرونوس

۲- رئا

۳- اکئانوس

۴-تتیس

۵- منه موسین

۶- تمیس

۷- پایتوس

۸- کرویس

۹- فوبه

۱۰- تئا

۱۱- دیونه

 

 تایتان های نسل دوم

۱- متیس

۲- هیلیوس

۳-  ائوس

۴- پرومتئس

۵- اپی متئوس

۶- اطلس

گایا پیشگویی کرد که اورانوس به وسیله  پسرش نابود خواهد شد . به همین علت  اورانوس تمام فرزندان  خود را در تارتاروس زندانی کرد.گایا مادرشان دلش برای آن ها سوخت و پیشنهاد نابودی اورانوس را به آن ها داد. در این بین تنها کرونوس که یک تایتان بود شجاعت این کار را داشت . او با داسی که گایا به وجود آورد  اورانوس را کشت و پس از کشته شدن اورانوس آفرودایته به وجود آمد.  کرونوس پس از اینکه به جای پدرش نشست  اشتباه پدرش را مرتکب شد و  به غیر از تایتان ها   سیکلوب ها و هکاتو کایرها را آزاد ننمود. کرونوس با خواهرش رئا ازدواج کرد. و صاحب  پسرانی  چون زئوس هیدیز پسایدون هرا  دمیتر  آرتیمس  شد . پیش بینی شده بود که  کرونوس نیز به وسیله  فرزندانش نابود خواهد شد.  به همین دلیل کرونوس کع خیلی ترسیده بود  تصمیم به خوردن پچه هایش کرد .   زمانی که خورده شدن آخرین بچه  یعنی زئوس فرا رسید رئا نمی توانست  از دست دادنش را تحمل کند به همین خاطر ترفندی زد. به جای زئوس  سنگی را به کرونوس داد تا به جای زئوس بخورد. زئوس به جزیره دور برده شد .دور از چشمان قدرتمند پدرش کرونوس. گایا زئوس را بزرگ کرد  و به درخواستش مبنی بر آزاد کردن خواهران و برادرانش  احترام گذاشت. اما همین دلسوزی های احمقانه گایا بود که  تایتان ها را تا ابد به  خطر انداخت. زئوس  همراه با خواهر و برادرنش و برخی از تایتان ها که  به زئوس اطاعت میکردند مانند هیلیوس  و پرومتئوس  به جنگ تایتان ها رفت . این جنگ 10 سال طول کشید . سرانجام   تایتان ها داشتند جنگ را می بردند که زئوس صلاح قدرتمندی برای پایان دادن به  جنگ پیدا کرد. شمشیر الیمپوس . این شمشیر ساخته شده از بهشت و زمین بود. زئوس با کمک این شمشیر تایتان ها را به تارتاروس محکوم کرد . زئوس سایکلوب ها و هکاتوکایر ها را آزاد نمود و آن ها هم برای تشکر ساعقه را به زئوس ادا کردند.سرانجام  زئوس به جای پدرش کرونوس نشست ولی او اشتباه پدرش را مرتکب نشد و زمین را میان خواهران و برادرانش تقسیم کرد.

 

۱- زئوس:  فرمان روای خدایان

۲- پسایدون : خدای دریا ها

۳- هیدیز : خدای جهنم

۴- هیلیوس : خدای خورشید

۵ - هرمس : پیام آور خدایان

۶- پرومتئوس : خدای آتش

۷- آتنا  : خدای عقل و شعور

۸- اریس : خدای جنگ

 ۹- آفرودایته: خدای زیبایی

و برخی دیگر از خدایان  کوچک

 

 بر اساس قوانین زئوس خدایان از جنگ کردن با یکدیگر منع شدند.سر انجام  خدایان سراغ پاتروس  وردس سوم  رفتند و  او  پرسیند که راه کشتن یک خدا چیست  او جعبه ای را پیشنهاد کرد که  خدایان برخی قدرت هایسان را  به آن منتقل کنند . برعهده گرفت . هافائیستوس  به کمک دخترش  پندورا جعبه ای را درست کردند . ولی زئوس  به خاطر اینکه از هفائیستوس  چهره زشتی داشت و او را سد راه خود می دید کشت  و پندورا را زندانی نمود. زئوس جعبه را به الیمپوس برد و هر یک از خدایان برخی قدرت هایشان را درون آن منتقل کردند. سرانجام  کرونوس محکوم به  دوش گرفتن معبد پندورا  همراه با جعبه پندورا و اطلس را محکوم  به دوش گرفتن زمین شدند. خدایان  ۳   به نام های لاهکه سیس و پلوتو و آتروپوس را  مامور  چیدن سرنوشت های انسان در جزیره خلقت نمود که آن ها به خواهران تقدیر مشهورند. زئوس با  زنان زیادی ازدواج کرده بود که حاصل ازدواج با هرا تولد اریس آتنا و هفائیستوس  و حاصل ازدواج با دانائه  تولد پرسیوس  و حاصل ازدواج او با شاند  حاصل تولد کریتوس بود.پسایدون نیز  با آمفردیته ازدواج کرد و حاصل آن تولد تسیوس بود ولی او به مدوسا علاقه مند بود. مدوسا که به خاطر کار های زشتش از طرف آتنا نفی شد و به شکل مار که با نگاهش به هر کسی که موجب سنگ  شدن کسانی که به او نگاه میکردند شد. مدوسا خواهری به نام یورایل داشت. هیدیز هم با پرسفونه ازدواج کرد.

توسط  علی .