تبلیغات
GOD OF WAR - ابتدای آفرینش
افسانه ی کریتوس


در ابتدای آفرینش خلاء یا خائوس به وجود آمد ( یا در واقع به وجود نیامد ، خودم هم درست نفهمیدم چی به چی بود آخر ) از خائوس زمین یا گایا بوجود آمد بعد به ترتیب تارتاروس که دنیای زیرین است و اروس یا شهوت از خلاء به وجود آمدند. دیگر خدایان به وجود آمده از خائوس عبارتند از تاریکی یا اربوس و شب .  اما از ازدواج آنها هامرا  یا روز و روشنایی متولد شد. از زمین یا همان گایا سه خدا متولد شدند: آسمان یا اورانوس ، دریا یا پونتوس و کوه‌ها یا اورئا ( که در پست های قبل به آن اشاره ای نشد )

آسمان هر شب با زمین (گایا و اورانوس) هم آغوشی می‌کرد. ای هم آغوشی در اربوس شکل می گرفت و خود نمادی از اروس بود. از این هم آغوشی ۱۲ تایتان بوجود آمدند  جز آنها سه غول یک چشم و سه غول صددست نیز حاصل شدند که اینان در واقع نسل اول خدایان بودند.


اورانوس که در واقع پدر این ۱۲
تایتان و غول ها بود از ایشان تنفر داشت چرا که فکر می کرد آنها در صدد بر اندازی حکومت وی هستند .به همین جهت آنان را در تارتاروس یعنی دنیای زیرین زندانی کرد. این عمل باعث خشم مادر تیتان‌ها یعنی زمین یا همان گایا شد و از تیتان‌ها خواست انتقامشان را از اورانوس یا آسمان بگیرند. تنها کورونوس که کوچکترین تایتان بود حاضر به انجام این کار شد. در نتیجه گایا به او داسی آهنی داد تا اورانوس را اخته نماید و قدرت باروری را از او بگیرد تا به دنبال آن تمامی قدرت های هستی از چنگ این نامیرای قدرتمند خارج شود. در هنگام شب اورانوس که برای نزدیکی با گایا می آمد توسط کورونوس اخته شد.