تبلیغات
GOD OF WAR - خدایان کوه المپ
افسانه ی کریتوس

 یونانی ها معتقد نبودند که خدایان کائنات را آفریده اند بلکه بر این باور بودند که کائنات خالق خدایان هستند. آسمان و زمین پیش از به وجود آمدن خدایان شکل گرفته و پدر و مادر بودند و تیتان ها(1) فرزندان آنها بودند و خدایان دیگر نوه هایشان
تیتان ها در گذشته های دور فرمانروایان و ابر قدرتهای جهان هستی بودند.آنها کوه پیکر و از نیروی باورنکردنی برخوردار بودند. تعداد آنها بسیار بود اما فقط نام عده کمی از آنها در داستانهای اساطیری آمده است.مهمترین خدای یونان کرونوس نام داشت که درزبان لاتین ساتورن نامیده می شود. این خدا تا زمانی که پسرش زئوس او را از تخت خدایی به زیر کشید و خود قدرت رابه دست گرفت بر تمامی خدایان فرمانروایی می کرد.دیگر خداوندان تیتانی بزرگ عبارت بودند از : اوسه آن یا اقیانوس، رودخانه ای که می پنداشتند دنیا را دور می زند؛ همسرش تتیس؛هیپریون پدر خورشید، ماه و سپیده دم؛نیموزینه یا میموزینه که حافظه معنی میدهد؛ تمیس که آن را معمولا عدالت ترجمه می کنند؛ یاپتوس که به خاطر پسرانش اطلس که دنیا را روی شانه هایش نگه می داشت پرومتئوس  که ناجی نوع بشر بود شهرت و اهمیت یافته است. از میان تمام خدایانی که با آمدن زئوس از میان نرفتند بلکه اهمیت کمتری پیدا کردند . از میان خدایانی که جانشین خدایان تیتانی شدند ، دوازده المپ نشین بزرگ از قدرت و مرتبتی والا و خارق العاده برخوردار بودند. این خدایان را به این سبب المپی یا المپ نشین می نامند که کوه المپ یا المپوس منزلگه و جایگاهشان بود.طبق باور اینان کوه المپ در منطقه ای اسرار آمیز وناشناخته و بالاتر از تمامی کوههای دنیا قرار دارد. شاید بتوان آن را با کوه قاف در ادبیات عرفانی خودمان قیاس کرد.
آن دوازده المپ نشین خانواده ای خدایی به وجود آورده بودند که عبارت بودند از:
1-زئوس یا ژوپیتر که فرمانروای کل و خدای خدایان بودو دو برادرش که پس از او قرار داشتند یعنی 2-پوزئیدن یا نپتون و 3-هادس یا پلوتو4-هستیا یا وستا که خواهر آنان بود5-هرا یا جونو که همسر زئوس یود6-آرس یا مارس پسر آنها  و بقیه فرزندان زئوس که عبارتند از :7-آتنا یا مینروا8-آپولو 9- آفرودیت یا ونوس 10-هرمس یا مرکوری 11-آرتمیس یا دیانا و12 –هفااستوس یا ولکان که گاهی او را پسر زئوس معرفی می کنند.